ORA-01658: Unable to create INITIAL extent for segment in tablespace %s


– Bạn đang cố gắng Import dữ liệu vào nhưng đều xuất thông báo lỗi như trên. Nguyên nhân có thể do nhưng vấn đề sau:

+ Có thể do Không đủ không gian còn lại trong tablespace

+ Hoặc do datafile đã đầy

+ Hoặc do autoextend không được thiết lập ở mức datafile

+ Hoặc do phân vùng đĩa đã đầy

+ Hoặc có thể do bạn chỉ định kích thước nhỏ hơn mức độ ban đầu

–> Để sửa lỗi trên ta làm như sau:

+ Bước 1: Vào SQL*Plus với quyền dba : sqlplus / as sysdba;

+ Bước 2: Kiểm tra các thông tin của tablespace với lệnh:

select file_name, bytes, autoextensible, maxbytes
from dba_data_files
where tablespace_name=’TABLESPACE_NAME’

+ Bước 3: Resize lại kích thước cho datafile:

alter database datafile ‘F:\ORACLE\PRODUCT\10.2.0\ORADATA\TS_TP.DBF’ resize 100m;

+ Bước 4: Bật chức năng autoextend cho datafile:

alter database datafile ‘F:\ORACLE\PRODUCT\10.2.0\ORADATA\TS_TP.DBF’ autoextend on next 200m maxsize 2000m;

+ Bước 5: Thêm 1 datafile mới vào trong tablespace hiện thời:

alter tablespace TS_DP add datafile ‘F:\ORACLE\PRODUCT\10.2.0\ORADATA\TS_TP.DBF’ autoextend on next 200m maxsize 2000m;

Bây giờ bạn có thể Import dữ liệu vào thoải mái mà không có vấn đề gì nữa. Okie

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s