Encrypt and Decrypt querystring


Chúng ta phải tạo 1 class với tên Encryption để sử dụng mã hóa và giải mã. Code Class như sau:

* Encryption.Cs File :

using System;
using System.IO;
using System.Xml;
using System.Text;
using System.Security.Cryptography;
namespace Lucas.Class
{
public class Encryption
{
private byte[] key = {};
private byte[] IV = {18, 52, 86, 120, 144, 171, 205, 239};

private string Decrypt(string stringToDecrypt, string sEncryptionKey)
{

byte[] inputByteArray = new byte[stringToDecrypt.Length + 1];
try
{
key = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(Left(sEncryptionKey, 8));
DESCryptoServiceProvider des = new DESCryptoServiceProvider();
inputByteArray = Convert.FromBase64String(stringToDecrypt);
MemoryStream ms = new MemoryStream();
CryptoStream cs = new CryptoStream(ms, des.CreateDecryptor(key, IV), CryptoStreamMode.Write);
cs.Write(inputByteArray, 0, inputByteArray.Length);
cs.FlushFinalBlock();
System.Text.Encoding encoding = System.Text.Encoding.UTF8;
return encoding.GetString(ms.ToArray());
}
catch (Exception e)
{
return e.Message;
}
}

private string Encrypt(string stringToEncrypt, string SEncryptionKey)
{
try
{
key = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(Left(SEncryptionKey, 8));
DESCryptoServiceProvider des = new DESCryptoServiceProvider();
byte[] inputByteArray = Encoding.UTF8.GetBytes(stringToEncrypt);
MemoryStream ms = new MemoryStream();
CryptoStream cs = new CryptoStream(ms, des.CreateEncryptor(key, IV), CryptoStreamMode.Write);
cs.Write(inputByteArray, 0, inputByteArray.Length);

cs.FlushFinalBlock();
return Convert.ToBase64String(ms.ToArray());
}
catch (Exception e)
{
return e.Message;
}
}

private string Left(string MyString,int length)
{
string tmpstr = MyString.Substring(0, length);
return tmpstr;
}

public string EncryptQueryString(string strQueryString)
{
return Encrypt(strQueryString,”!#$a54?3″);
}

public string DecryptQueryString(string strQueryString)
{
return Decrypt(strQueryString,”!#$a54?3″);
}
}
}

 

* Sử dụng khi cần mã hóa Encrypt :

Encryption encrypt = new Class.Encryption();
string Url = “http://page.aspx?param1=” + encrypt.EncryptQueryString(parameter_querystring);

 

* Sử dụng khi cần giải mã Decrypt :

Encryption Decrypt = new Class.Encryption();
string encryptParam1 = Request.QueryString[“param1″];
string param1 = Decrypt .DecryptQueryString(encryptParam1 .Replace(” “, “+”));

 

Tác giả: Doannv

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s