Java code to send Email using Java Mail using Gmail SMTP Server


Các mã sau đây được sử dụng để gửi thư JavaMail thông qua máy chủ gmail. JavaMail 1.4 có khả năng gửi và đọc tin nhắn bằng cách sử dụng Gmail. Vì lý do an ninh, Gmail cho phép truy cập SMTP qua kết nối SSL. Vui lòng tải về Javamail 1.4 và khai báo mailapi,jar, smtp.jar trong Classpath.

import java.util.Properties;
import javax.mail.Message;
import javax.mail.MessagingException;
import javax.mail.Session;
import javax.mail.Transport;
import javax.mail.Message.RecipientType;
import javax.mail.internet.AddressException;
import javax.mail.internet.InternetAddress;
import javax.mail.internet.MimeMessage;
import com.sun.mail.smtp.SMTPSSLTransport;

public class SendMailExample {
public static void main(String[] args) {

String from = “sender@gmail.com”;
String to = “receiver@gmail.com”;
String subject = “Test Message”;
String message = “This is A test message sent via Gmail “;
SendMail sendMail = new SendMail(from, to, subject, message);
sendMail.send();
}
}

class SendMail {
private String from;
private String to;
private String subject;
private String text;
public SendMail(String from, String to, String subject, String text){this.from = from; this.to = to; this.subject = subject;this.text = text;}

public void send(){
String host = “smtp.gmail.com”;
String userid = “Gmail User Id”;
String password = “password of gmail id”;
try
{
Properties props = System.getProperties();
props.put(“mail.smtp.starttls.enable”, “true”);
props.put(“mail.smtp.host”, host);
props.setProperty(“mail.transport.protocol”, “smtps”);
props.put(“mail.smtp.user”, userid);
props.put(“mail.smtp.password”, password);
props.put(“mail.smtp.port”, “465”);
props.put(“mail.smtps.auth”, “true”);
Session session = Session.getDefaultInstance(props, null);
MimeMessage message = new MimeMessage(session);
InternetAddress fromAddress = null;
InternetAddress toAddress = null;

try {
fromAddress = new InternetAddress(from);
toAddress = new InternetAddress(to);
} catch (AddressException e) {

e.printStackTrace();
}
message.setFrom(fromAddress);
message.setRecipient(RecipientType.TO, toAddress);
message.setSubject(subject);
message.setText(text);

//SMTPSSLTransport transport =(SMTPSSLTransport)session.getTransport(“smtps”);

Transport transport = session.getTransport(“smtps”);
transport.connect(host, userid, password);
transport.sendMessage(message, message.getAllRecipients());
transport.close();
} catch (MessagingException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s