Java Sample Code to connect to DB2 Database using JDBC Driver


Ví dụ sau đây là để kết nối và truy cập tới cơ sở dữ liệu DB2. Sử dụng DB2 JDBC Driver để kết nối tới csdl DB2 (database Student) và hiển thị các bản ghi trong bảng qual (qual là 1 table được tạo ra trong csdl Student):

1. Download DB2 JDBC driver.

2. Khai báo đường dẫn tới DB2 driver trong CLASSPATH.

+ Copy các file DB2 driver gồm : db2jcc.jar , db2jcc_license_cisuz.jar , db2jcc_license_cu.jar , db2java.zip rồi cho vào 1 thư mục với đường dẫn ví dụ: d:\db2drivers

+ Bây giờ vào thiết lập ClassPath để khai báo các tập tin trình điều khiển :

d:\as2\JF3>set CLASSPATH=.;d:\db2drivers\db2jcc.jar;d:\db2drivers\db2jcc_license_cisuz.jar;d:\db2drivers\db2jcc_license_cu.jar;d:\db2drivers\db2java.zip;

Hoặc click chuột phải vào MyComputer –> Advanced Tab –> Environment variables –> chọn CLASSPATH và cập nhật

3. Khai báo các file driver vào thư viện (WebContent\WEB-INF\lib).

+ Sử dụng chức năng Add External Jar from Project -> Java Build Path -> Libraries Tab -> Add External Jars để chèn các file driver vào thư viện cần sử dụng

* Code:

import java.sql.PreparedStatement; 
import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.DriverManager; 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.SQLException; 
public class DB2Connect { 
public static void main(String[] argv) 
{ 
try { 
Class.forName("COM.ibm.db2.jdbc.app.DB2Driver"); 
} catch (ClassNotFoundException e) { 
System.out.println("Please include Classpath Where your DB2 Driver is located"); 
e.printStackTrace(); 
return; } 
System.out.println("DB2 driver is loaded successfully"); 
Connection conn = null; 
PreparedStatement pstmt = null; 
ResultSet rset=null; 
boolean found=false; 
try { 
conn = DriverManager.getConnection("jdbc:db2:student"); 
if (conn != null) { 
System.out.println("DB2 Database Connected"); 
} else { 
System.out.println("Db2 connection Failed "); 
} 
pstmt=conn.prepareStatement("Select * from qual"); 
rset=pstmt.executeQuery(); 
if(rset!=null) { 
while(rset.next()) { 
found=true; 
System.out.println("Class Code: "+rset.getString("clcode")); 
System.out.println("Name: "+rset.getString("name")); 
} 
} 
if (found ==false) { 
System.out.println("No Information Found"); 
} 
} catch (SQLException e) { 
System.out.println("DB2 Database connection Failed"); 
e.printStackTrace(); return; 
} 
} 
}

* Output :
Output if the qual table hase 3 records
D:\as2\j2eeforum\postgress>java DB2Connect
DB2 driver is loaded successfully
DB2 Database Connected
Class Code: 1
Name: Doannv
Class Code: 2
Name: Hungnm
Class Code : 3
Name : hieutv

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s