How To Convert Database of SQL Server 2008 to SQL Server 2005?


Nếu bạn đang cố gắng khôi phục cơ sở dữ liệu đã sao lưu của SQL Server 2008 vào SQL Server 2005 nhưng không thành công. Database backup của SQL Server 2008 không tương thích ngược nên bạn không thể restore vào SQL Server 2005 được. Sau đây là 1 giải pháp để chuyển đổi cơ sở dữ liệu SQL Server 2008 đến 2005 hoặc 2000.

1. Bắt đầu Convert theo hướng dẫn

– Mở SQL Server Management Studio2008. Trong ‘Object Explorer’, click chuột phải vào  database mà bạn muốn convert. Chọn Tasks –> Generate Scripts….

2. Chọn database và các đối tượng khác

– Chọn database bạn muốn convert, và check vào mục :  ‘Scripts all objects in the selected databases

3. Tham số cần convert

Thiết lập tham số lựa chọn:

'Script for Server Version' = 'SQL Server 2005'
'Script Data' = 'True'
'Scirpt Database Create' = 'True'

4. Lựa chọn kiểu trả về (Output Option)

– Lựa chọn các loại sau :

+ Script to file

+ Single file

+ Unicode text

5. Kết thúc

– Xem chi tiết công việc trên –> Click Finish.

6. Result

–> Bây giờ bạn đã tạo ra 1 file script với đầy đủ dữ liệu, bạn có thể thực thi trên database server khác.

7. Sửa đổi Script

– Mở file script trong SQL Server Management Studio 2005. Tìm đến phần sau đây và sửa đổi đường dẫn đến thư mục dữ liệu thích hợp

CREATE DATABASE [DayLapTrinh] ON  PRIMARY
( NAME = N'DayLapTrinh',
FILENAME = N'c:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.SQLEXPRESS\MSSQL\DATA
\DayLapTrinh.mdf ,
 SIZE = 4352KB , MAXSIZE = UNLIMITED, FILEGROWTH = 1024KB )
 LOG ON
( NAME = N'DayLapTrinh_log',
FILENAME = N'c:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.SQLEXPRESS\MSSQL\DATA
\DayLapTrinh_log.LDF',
 SIZE = 6272KB , MAXSIZE = 2048GB , FILEGROWTH = 10%)

8. Thực thi Script

– Khi hoàn tất các công việc trên bạn nhận được csdl đã được chuyển đổi sang SQL Server 2005.

When finished, You should get converted database of SQL Server 2005

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s