Cài đặt và cấu hình Oracle GoldenGate để đồng bộ dữ liệu


1. Tạo thư mục cài đặt cho Golden Gate :

* Nguồn:

root$node1>su – oracle
oracle$node1> mkdir /u01/app/oracle/product/gg

* Đích:

root$node2>su – oracle
oracle$node2> mkdir /u01/app/oracle/product/gg

2. Giải nén Golden Gate :

* Nguồn:

oracle$node1> unzip V 26188-01.zip

–>Sau khi đã giải nén:

Archive: V26188-01.zip
        inflating: fbo_ggs_Linux_x86_ora11g_32bit.tar
        inflating: OGG_WinUnix_Rel_Notes_11.1.1.1.0.pdf
        inflating: README.txt

oracle$node1> tar -xvf fbo_ggs_Linux*
oracle$node1>ls
--> Hiển ra cấu trúc file và thư mục như sau:
bcpfmt.tpl         ddl_ora10upCommon.sql   demo_ora_insert.sql         marker_setup.sql
bcrypt.txt         ddl_ora11.sql       demo_ora_lob_create.sql       marker_status.sql
cfg            ddl_ora9.sql       demo_ora_misc.sql          mgr
chkpt_ora_create.sql    ddl_oracle.tpl      demo_ora_pk_befores_create.sql   notices.txt
cobgen           ddl_pin.sql        demo_ora_pk_befores_insert.sql
OGG_WinUnix_Rel_Notes_11.1.1.1.0.pdf
convchk          ddl_purgeRecyclebin.sql  demo_ora_pk_befores_updates.sql   params.sql
db2cntl.tpl        ddl_remove.sql      dirjar               prvtclkm.plb
ddl_access.tpl       ddl_session1.sql     emsclnt               pw_agent_util.sh
ddl_cleartrace.sql     ddl_session.sql      extract               README.txt
ddlcob           ddl_setup.sql       fbo_ggs_Linux_x86_ora11g_32bit.tar remove_seq.sql
ddl_db2_os390.tpl     ddl_sqlmx.tpl       freeBSD.txt             replicat
ddl_db2.tpl        ddl_status.sql      ggMessage.dat            reverse
ddl_ddl2file.sql      ddl_staymetadata_off.sql ggsci                role_setup.sql
ddl_disable.sql      ddl_staymetadata_on.sql  help.txt              sequence.sql
ddl_enable.sql       ddl_sybase.tpl      jagent.sh              server
ddl_filter.sql       ddl_tandem.tpl      keygen               sqlldr.tpl
ddlgen           ddl_tracelevel.sql    libicudata.so.38          tcperrs
ddl_informix.tpl      ddl_trace_off.sql     libicui18n.so.38          UserExitExamples
ddl_mss.tpl        ddl_trace_on.sql     libicuuc.so.38           usrdecs.h
ddl_mysql.tpl       defgen          libxerces-c.so.28          V26188-01.zip
ddl_nopurgeRecyclebin.sql demo_more_ora_create.sql libxml2.txt             zlib.txt
ddl_nssql.tpl       demo_more_ora_insert.sql logdump
ddl_ora10.sql       demo_ora_create.sql    marker_remove.sql

* Đích: (làm tương tự như trên)

3. Tạo các Subdirectory cho Golden Gate:
* Nguồn:
oracle$node1>cd /u01/app/oracle/product/gg
 oracle$node1 gg>./ggsci
 Oracle GoldenGate Command Interpreter for Oracle
 Version 11.1.1.1 OGGCORE_11.1.1_PLATFORMS_110421.2040
 Linux, x86, 32bit (optimized), Oracle 11g on Apr 21 2011 22:38:06
 Copyright (C) 1995, 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
 GGSCI (london.localdomain) 1> CREATE SUBDIRS
 Creating subdirectories under current directory /home/oracle/golden_gate
 Parameter files /home/oracle/golden_gate/dirprm: created
 Report files /home/oracle/golden_gate/dirrpt: created
 Checkpoint files /home/oracle/golden_gate/dirchk: created
 Process status files /home/oracle/golden_gate/dirpcs: created
 SQL script files /home/oracle/golden_gate/dirsql: created
 Database definitions files /home/oracle/golden_gate/dirdef: created
 Extract data files /home/oracle/golden_gate/dirdat: created
 Temporary files /home/oracle/golden_gate/dirtmp: created
 Veridata files /home/oracle/golden_gate/dirver: created
 Veridata Lock files /home/oracle/golden_gate/dirver/lock: created
 Veridata Out-Of-Sync files /home/oracle/golden_gate/dirver/oos: created
 Veridata Out-Of-Sync XML files /home/oracle/golden_gate/dirver/oosxml: created
 Veridata Parameter files /home/oracle/golden_gate/dirver/params: created
 Veridata Report files /home/oracle/golden_gate/dirver/report: created
 Veridata Status files /home/oracle/golden_gate/dirver/status: created
 Veridata Trace files /home/oracle/golden_gate/dirver/trace: created
 Stdout files /home/oracle/golden_gate/dirout: created

* Đích:(làm tương tự như trên)
4. Kiểm tra thông tin cấu hình trong file tnsname xem đã đúng chưa:
*Nguồn :
oracle$node1 > cat $ORACLE_HOME/network/admin/tnsnames.ora
 ASM = (DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL=TCP)
(HOST=G-Software)(PORT=1521)) )
 (CONNECT_DATA = (SERVICE_NAME=ASM) )
)

CMS = (DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL=TCP)
(HOST=G-Software)(PORT=1521)) )
(CONNECT_DATA = (SERVICE_NAME=ORCL) )
)

* Đích: (làm tương tự)
5. Để đồng bộ dữ liệu đã commit từ online redo log files trên database oracle nguồn, 
database phải được cấu hình supplemental logging trên primary key. Lúc này , 
mọi table phải có Primary key hoặc là goldengate sẽ gom tất cả các cột lại 
để xác định chỉ có 1 bản ghi giống nhau. Điều này sẽ cải thiện việc ghi dữ liệu xuống 
redo logs và subsequent trail files.
* Nguồn:
oracle$node1 gg>sqlplus / as sysdba
 SQL> alter database add supplemental log data (primary key) colums;
 Database altered.
 SQL> alter system switch logfile;
 System altered.

6. Tạo user để quản lý GoldenGate trên cả source và target:
* Nguồn:
oracle$node1 gg> sqlplus / as sysdba
 SQL> create user gg_admin identified by gg_admin
 User created.
 SQL> grant dba to gg_admin;
 Grant successed.
* Đích:(Làm tương tự)

7. Tạo user để extract dữ liệu trên source và user replicat dữ liệu trên target:
* Nguồn:
SQL> create user myuser identified by 123 quota unlimited on users;
 SQL> grant connect, resource to myuser;
 Tạo một bảng để ví dụ:
 SQL>conn myuser/123
 SQL>create table mytable(id number,firstname varchar2(100), birthday date);
 Table created.
 SQL> alter table mytable add constraint mytable_pk primary key(id);
 Table altered.
 SQL> insert into mytable values(1,'Linda','01-Jan-1999');
 SQL> insert into mytable values(2,'James','02-Mar-1960');
 SQL> insert into mytable values(3,'Maggy','05-Apr-2002');
 SQL> insert into mytable values(4,'Dylan','07-Jun-1985');
 SQL> commit;

* Đích:
SQL> create user myremuser identified by 123 quota unlimited on users;
 SQL> grant connect, resource to myremuser;
 SQL> create table mytable(id number, firstname varchar2(100), birthday date);
 SQL> alter table mytable add constraint mytable_pk primary key (id);

8. Cấu hình golden gate để thêm supplemental log data vào bảng nguồn:
* Nguồn:
oracle$node1 gg> ./ggsci
 GGSCI (node1) 1> dblogin userid gg_admin password gg_admin
 Successfully logged into database.
 GGSCI (node1) 2>add trandata myuser.mytable
 Logging of supplemental redo data enabled for table myuser.mytable.
 GGSCI (node1) 3> info trandata myuser.*
 Logging of supplemental redo log data is enabled for table myuser.mytable

9. Tiếp theo, chúng ta sẽ cấu hình manager process trên cả source và target:
* Nguồn:
oracle$node1 gg>./ggsci
 GGSCI (node1) 1> edit params mgr
 ấn phím i thêm dòng này vào:
PORT 7809
PURGEOLDEXTRACTS ./dirdat/sa*, USECHECKPOINTS, MINKEEPHOURS 2

sau đó ấn ESC rồi ân phím :wq (gõ cả dấu hai chấm nhé)
 GGSCI (node1) 3>start mgr
 Manager started.
 GGSCI (node1) 4>info mgr
 Manager is running (IP port node1.7809).

* Đích : (Làm tương tự)
10. Cấu hình Extract process trên source:
GGSCI (node1) 1> edit params ext01
 EXTRACT EXT01
 SETENV (ORACLE_SID = test)
 USERID gg_admin, PASSWORD gg_admin
 EXTTRAIL ./dirdat/sa
 TRANLOGOPTIONS ASMUSER SYS@ASM, ASMPASSWORD password
 TABLE MYUSER.MYTABLE;
 GGSCI (node1) 1> add extract ext01, tranlog, begin now, threads 1
 GGSCI (node1) 2> add exttrail ./dirdat/sa, extract ext01, megabytes 50
 GGSCI (node1) 3> start extract ext01
 Sending START request to MANAGER ...
 EXTRACT EXT01 starting
 GGSCI (node1) 4> info all

Nếu xảy ra lỗi, kiểm tra logfile: /u01/app/oracle/product/gg/ggserr.log
11. Cấu hình Datapump processs trên source:
GGSCI (node) 1>edit params epmp01
 EXTRACT EPMP01
 PASSTHRU
 RMTHOST 192.168.1.120, MGRPORT 7809
 RMTTRAIL ./dirdat/ta
 TABLE MYUSER.MYTABLE;
 GGSCI (node1) 2> add extract epmp01, exttrailsource ./dirdat/sa, begin now
 EXTRACT added.
 GGSCI (node1) 3> add rmttrail ./dirdat/ta, extract epmp01
 EXTRAIL added.
 GGSCI (node1) 4> start extract epmp01
 Sending START request to MANAGER ...
 EXTRACT EPMP01 starting
 GGSCI (node1) 5> info all

12. Initial Dataload sử dụng phương thức Direct load:
* Nguồn:
GGSCI (node1) 1> add extract eini01, sourceistable
GGSCI (node1) 2> info extract *, tasks

GGSCI (node1) 3> edit params eini01
 EXTRACT EINI01
 USERID gg_admin, PASSWORD gg_admin
 RMTHOST 192.168.1.120, MGRPORT 7809
 RMTTASK REPLICAT, GROUP RINI01
 TABLE MYUSER.MYTABLE;

* Đích:
GGSCI (node2) 1>add replicat rini01, specialrun
 GGSCI (node2) 2>info replicat *, TASKS

GGSCI (node2) 3> edit params RINI01
 REPLICAT RINI01
 ASSUMETARGETDEFS
 USERID gg_admin, PASSWORD gg_admin
 DISCARDFILE ./dirrpt/RINI01.dsc, PURGE
 MAP MYUSER.*, TARGET MYREMUSER.*;
 Chạy Initial Load Process trên source:
 GGSCI (node1) 1> start extract eini01

13. Kiểm tra kết quả:
* Đích:
Nhớ là trước khi đồng bộ nó không có một bản ghi nào
 oracle$node1 ggs> sqlplus myremuser/123@test
 SQL> select * from mytable;
   ID FIRSTNAME           BIRTHDAY
---------- ------------------------------ ---------
     1 Linda             01-JAN-99
     2 James             02-MAR-60
     3 Maggy             05-APR-02
     4 Dylan             07-JUN-85

Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s