Mã hóa và giải mã MD5 trong C#


MD5 chuyển một đoạn thông tin chiều dài thay đổi thành một kết quả chiều dài không đổi 128 bit. Mẩu tin đầu vào được chia thành từng đoạn 512 bit; mẩu tin sau đó được độn sao cho chiều dài của nó chia chẵn cho 512. Công việc độn vào như sau: đầu tiên một bit đơn, 1, được gắn vào cuối mẩu tin. Tiếp theo là một dãy các số zero sao cho chiều dài của mẩu tin lên tới 64 bit ít hơn so với bội số của 512. Những bit còn lại được lấp đầy bằng một số nguyên 64-bit đại diện cho chiều dài của mẩu tin gốc.
Giải thuật MD5 chính hoạt động trên trạng thái 128-bit, được chia thành 4 từ 32-bit, với ký hiệu A, B, C và D.
Chúng được khởi tạo với những hằng số cố định. Giải thuật chính sau đó sẽ xử lý các khối tin 512-bit, mỗi khối xác định một trạng thái. Quá trình xử lý khối tin bao gômg bốn giai đoạn giống nhau, gọi là vòng; mỗi vòng gồm có 16 tác vụ giống nhau dựa trên hàm phi tuyến F, cộng mô đun, và dịch trái. Hình 1 mô tả một tác vụ trong một vòng. Có 4 khả năng cho hàm F; mỗi cái được dùng khác nhau cho mỗi vòng:

Đây là quá trình thực hiện xử lý của 4 hàm F, G, H, I ở trên:

Vòng 1 (Round 1):
Ký hiệu [abcd k s t] là bước thực hiện của phép toán a = b + ((a + F(b, c, d) + X[k] + T[t]) <<< s) Quá trình thực hiện 16 bước sau:
[ABCD 0 7 1] [DABC 1 12 2] [CDAB 2 17 3] [BCDA 3 22 4] [ABCD 4 7 5] [DABC 5 12 6] [CDAB 6 17 7] [BCDA 7 22 8] [ABCD 8 7 9] [DABC 9 12 10] [CDAB 10 17 11] [BCDA 11 22 12] [ABCD 12 7 13] [DABC 13 12 14] [CDAB 14 17 15] [BCDA 15 22 16]

Giải thích: ví dụ biểu thức thứ 2 là [DABC 1 12 2], tương đương với:

D = A + ((D + F(A,B,C) + X[1] + T[2]) <<< 12) Nhận xét: Vòng 1 dùng hàm F, Với giá trị t từ 1 -> 16 và k từ 1 -> 15

Vòng 2 (Round 2):
Tương tự, ký hiệu [abcd k s t] là của biểu thức : a = b + ((a + G(b, c, d) + X[k] + T[t]) <<< s) Quá trình thực hiện 16 bước :
[ABCD 1 5 17] [DABC 6 9 18] [CDAB 11 14 19] [BCDA 0 20 20]
[ABCD 5 5 21] [DABC 10 9 22] [CDAB 15 14 23] [BCDA 4 20 24]
[ABCD 9 5 25] [DABC 14 9 26] [CDAB 3 14 27] [BCDA 8 20 28]
[ABCD 13 5 29] [DABC 2 9 30] [CDAB 7 14 31] [BCDA 12 20 32]
Nhận xét: Vòng 2 dùng hàm G, với t từ 17 -> 32 và k = 1 + 5k mod 16

Vòng 3 (Round 3):
Tương tự, ký hiệu [abcd k s t] là của biểu thức : a = b + ((a + H(b, c, d) + X[k] + T[t]) <<< s)

Quá trình thực hiện 16 bước:
[ABCD 5 4 33] [DABC 8 11 34] [CDAB 1 16 35] [BCDA 14 23 36]
[ABCD 1 4 37] [DABC 4 11 38] [CDAB 7 16 39] [BCDA 10 23 40]
[ABCD 13 4 41] [DABC 0 11 42] [CDAB 3 16 43] [BCDA 6 23 44]
[ABCD 9 4 45] [DABC 12 11 46] [CDAB 5 16 47] [BCDA 2 23 48]
Nhận xét: Vòng 3 dùng hàm H, với t từ 33 -> 48 và k =5 + 3k mod 16
Vòng (Round 4):
Tương tự, ký hiệu [abcd k s t] là của biểu thức:
a = b + ((a + I(b,c,d) + X[k] + T[t]) <<< s)

Quá trình thực hiện 16 bước :
[ABCD 0 6 49] [DABC 7 10 50] [CDAB 14 15 51] [BCDA 5 21 52]
[ABCD 12 6 53] [DABC 3 10 54] [CDAB 10 15 55] [BCDA 1 21 56]
[ABCD 8 6 57] [DABC 15 10 58] [CDAB 6 15 59] [BCDA 13 21 60]
[ABCDb 4 6 61] [DABC 11 10 62] [CDAB 2 15 63] [BCDA 9 21 64]

Nhận xét: Vòng 4 dùng hàm I, với t từ 49 -> 64 và k =7k mod 16
/* Sau đó làm các phép cộng sau. ( Nghĩa là cộng vào mỗi thanh ghi giá trị của nó trước khi vào vòng lặp ) */
A = A + AA
B = B + BB
C = C + CC
D = D + DD
End /* of loop on i */

Bước 5 : Tính kết quả message digest. Sau khi thực hiện xong bước 4, thông điệp thu gọn nhận được từ 4 thanh ghi A, B, C, D, bắt đầu từ byte thấp của thanh ghi A và kết thúc với byte cao của thanh ghi D bằng phép nối như sau: Message Digest = A || B || C || D. ( || phép toán nối)

Một thao tác MD5—MD5 bao gồm 64 tác vụ thế này, nhóm trong 4 vòng 16 tác vụ. F là một hàm phi tuyết; một hàm được dùng trong mỗi vòng. Mi chỉ ra một khối tin nhập vào 32-bit, và Ki chỉ một hằng số 32-bit, khác nhau cho mỗi tác vụ.

* Code:

// <copyright file="MD5Crypt.cs">

// Copyright (c) 2008 All Right Reserved

// </copyright>

// <author>Doannv</author>

// <email>doannv@tinhvan.com</email>

// <summary>Enables encryption of strings using the MD5 algorithm.</summary>

namespace Banty.Security
{
  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Reflection;
  using System.Security.Cryptography;
  using System.Text;
  using Banty.Exceptions;

  /// <summary>

  /// Enables encryption of strings using the MD5 algorithm.

  /// </summary>

  public class MD5Crypt

  {
    /// <summary>

    /// Encrypts a string using a specified security key with

    /// the option to hash.

    /// </summary>

    /// <param name="toEncrypt">String to encrypt</param>

    /// <param name="securityKey">The key to apply to the encryption</param>

    /// <param name="useHashing">Weather hashing is used</param>

    /// <returns>The encrpyted string</returns>

    public static string Encrypt(string toEncrypt, string securityKey,
bool useHashing)
    {

      string retVal = string.Empty;

      try
      {
        byte[] keyArray;

        byte[] toEncryptArray = UTF8Encoding.UTF8.GetBytes(toEncrypt); 

        // Validate inputs

        ValidateInput(toEncrypt);

        ValidateInput(securityKey); 

        // If hashing use get hashcode regards to your key

        if (useHashing)
        {
          MD5CryptoServiceProvider hashmd5 = new 
MD5CryptoServiceProvider();
          keyArray = hashmd5.ComputeHash(UTF8Encoding.UTF8
.GetBytes(securityKey));
          // Always release the resources and flush data
          // of the Cryptographic service provide. Best Practice
          hashmd5.Clear();
        }
        else
        {
          keyArray = UTF8Encoding.UTF8.GetBytes(securityKey);
        }

        TripleDESCryptoServiceProvider tdes = new
TripleDESCryptoServiceProvider();
        // Set the secret key for the tripleDES algorithm
        tdes.Key = keyArray;
        // Mode of operation. there are other 4 modes.
        // We choose ECB (Electronic code Book)
        tdes.Mode = CipherMode.ECB;

        // Padding mode (if any extra byte added)

        tdes.Padding = PaddingMode.PKCS7; 

        ICryptoTransform cTransform = tdes.CreateEncryptor();
        // Transform the specified region of bytes array to resultArray
        byte[] resultArray =
         cTransform.TransformFinalBlock(toEncryptArray, 0,
         toEncryptArray.Length);

        // Release resources held by TripleDes Encryptor
        tdes.Clear();

        // Return the encrypted data into unreadable string format
        retVal = Convert.ToBase64String(resultArray, 0,
resultArray.Length);
      }
      catch (Exception ex)
      {
        throw new EncryptionException(EncryptionException.
Code.EncryptionFailure, ex, MethodBase.GetCurrentMethod());
      }
      return retVal;
    }

    /// <summary>

    /// Decrypts a specified key against the original security

    /// key, with the option to hash.

    /// </summary>

    /// <param name="cipherString">String to decrypt</param>

    /// <param name="securityKey">The original security key</param>

    /// <param name="useHashing">Weather hashing is enabled</param>

    /// <returns>The decrypted key</returns>

    public static string Decrypt(string cipherString, string securityKey,
bool useHashing)
    {

      string retVal = string.Empty;

      try
      {
        byte[] keyArray;

        byte[] toEncryptArray = Convert.FromBase64String(cipherString);

        // Validate inputs

        ValidateInput(cipherString);

        ValidateInput(securityKey);

        if (useHashing)
        {
          // If hashing was used get the hash code with regards to your key

          MD5CryptoServiceProvider hashmd5 = new 
MD5CryptoServiceProvider();
          keyArray = hashmd5.ComputeHash(UTF8Encoding.UTF8.
GetBytes(securityKey));
          // Release any resource held by the MD5CryptoServiceProvider
          hashmd5.Clear();
        }
        else
        {
          // If hashing was not implemented get the byte code of the key
          keyArray = UTF8Encoding.UTF8.GetBytes(securityKey);
        }
        TripleDESCryptoServiceProvider tdes = new
TripleDESCryptoServiceProvider(); 

        // Set the secret key for the tripleDES algorithm
        tdes.Key = keyArray; 

        // Mode of operation. there are other 4 modes.
        // We choose ECB(Electronic code Book)
        tdes.Mode = CipherMode.ECB; 

        // Padding mode(if any extra byte added)
        tdes.Padding = PaddingMode.PKCS7;

        ICryptoTransform cTransform = tdes.CreateDecryptor();
        byte[] resultArray = cTransform.TransformFinalBlock(

                   toEncryptArray, 0, toEncryptArray.Length);
        // Release resources held by TripleDes Encryptor
        tdes.Clear();
        // Return the Clear decrypted TEXT
        retVal = UTF8Encoding.UTF8.GetString(resultArray);
      }
      catch (Exception ex)
      {
        throw new EncryptionException(EncryptionException.Code.
DecryptionFailure, ex, MethodBase.GetCurrentMethod());

      }
      return retVal;
    }

    /// <summary>

    /// Validates an input value

    /// </summary>

    /// <param name="inputValue">Specified input value</param>

    /// <returns>True | Falue - Value is valid</returns>

    private static bool ValidateInput(string inputValue)
    {
      bool valid = string.IsNullOrEmpty(inputValue);
      if (!valid)
      {
        throw new EncryptionException(EncryptionException.Code.
InvalidInputValues, MethodBase.GetCurrentMethod());
      }
      return valid;
    }
  }
}

Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s