LINQ to SQL: Select, Insert, Delete, Update


Select:

Xem ví dụ sau: đây là một cú pháp khá đầy đủ của LINQ to SQL

IEnumerable<Book> books = Book.GetBooks();

var query = from book in books

where book.Price < 30

orderby book.Title

select new

{

book.Title,

book.Price

};

Một ví dụ khác(đơn giản hơn)

DataContext dataContext = new DataContext(liaConnectionString);

IQueryable<Book> query = from book in dataContext.GetTable<Book>()

select book;

Nhưng cú pháp đơn giản hơn nữa là:

Phương thức Single() sẽ trả về 1 phần tử duy nhất và đầu tiên được tìm thấy.

Insert:

Thêm một sản phẩm mới vào CSDL bằng việc tạo ra một đối tượng, gán các giá trị thuộc tính, và sau đó thêm nó vào.

 

 

 

 

 

 

 

Khi gọi “SubmitChanges” như trên, một dòng mới sẽ được thêm vào bảng Product.

Delete:

Ngược lại khi muốn xóa một sản phẩm từ CSDL bằng cách xóa nó khỏi tập hợp này:

 

 

 

 

 

(RemoveAll đã được thay đổi bằng DeleteOnSubmit trong phiên bản hiện tại)

Update:

Cập nhật csdl bằng cách cập nhật một số thuộc tính của các đối tượng. Rồi sau đó SubmitChanges()

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s